Biển chức danh - Phòng ban

Biển tên phòng chất liệu Inox